top of page
320_ResearchThomasMore.jpg

REMI, referentiebudget voor een
menswaardig leven

De Federale Regering wil de OCMW’s stimuleren om op basis van het REMI-systeem, aanvullende financiële steun te voorzien voor huishoudens die over een ontoereikend inkomen beschikken, of dat nu gaat over een inkomen uit bijstand, uitkering of arbeid. De aanvullende financiële steun veronderstelt het meewerken aan een activeringstraject op maat (al dan niet via het bestaande GPMI).

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris zal daarom de OCMW’s ondersteunen bij het ten laste nemen van aanvullende financiële steun op basis van het REMI-systeem en hen hierbij aanmoedigen om gezinsinkomens af te toetsen met het referentiebudget. Daartoe zullen de geïnteresseerde OCMW’s een toelage ontvangen om de REMI licentie te bekomen (voor een periode van 1 jaar) en om aanvullende financiële steun toe te kennen overeenkomstig de voorwaarden omschreven in het Koninklijk Besluit van 22 januari 2023. Het Ministerieel Besluit van 27 maart 2024 en de Bijlage bij het ministeriel besluit van 27 maart 2024 beschrijft de uitvoering van artikel 2, van het Koninklijk besluit van 13 maart 2024 houdende een toelage voor het gebruik van de REMI-tool om aanvullende financiële steun te verlenen aan OCMW-begunstigden waarvan de toelageperiode loopt van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2024.

De deadline om in te tekenen voor de tweede licentieperiode is voorbij (22.01.2024). Wenst u de REMI-tool, buiten dit project om, in te zetten in uw OCMW om de behoeftigheid van uw cliënten te diagnosticeren? Neem dan contact met ons op via support@remiredi.freshdesk.com.

Referentiebudgetten wat is dat nu eigenlijk?
314_ResearchThomasMore.jpg

Wat zijn referentiebudgetten?

Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die illustreren welk bedrag een gezin minimaal nodig heeft om alle uitgaven te bekostigen die nodig zijn om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren. Voorbeelden van korven zijn onder meer voeding, kleding, huisvesting of ontspanning.

Het is onmogelijk om één referentiebudget naar voor te schuiven. Zo verschillen de noodzakelijke uitgaven voor een alleenstaande van deze van een gezin met kinderen. Maar ook binnen eenzelfde gezinstype kan de hoogte van het referentiebudget sterk variëren, bijvoorbeeld naargelang de gezondheidstoestand van de gezinsleden, naar gelang het gezin zijn woning huurt op de private dan wel de sociale huisvestingsmarkt of naargelang de gezinsleden al of niet een eigen auto nodig hebben om alle noodzakelijke verplaatsingen te kunnen doen.

REMI (Referentiebudget Menswaardig Inkomen) zorgt ervoor dat je referentiebudgetten op maat van elk gezin kan berekenen!

Hoe hoog zijn de referentiebudgetten?

Hoe hoog zijn de referentiebudgetten?

Het is onmogelijk om één bedrag naar voren te schuiven dat voor iedere burger volstaat om maatschappelijk te participeren. Ter illustratie toont de figuur links de referentiebudgetten van 2023 voor een aantal typegezinnen in Vlaanderen die voldoen aan de volgende  veronderstellingen:

  • alle gezinsleden verkeren in goede gezondheid

  • alle gezinsleden beschikken over de nodige competenties om spaarzaam hun budget te beheren

  • de gezinnen huren een kwaliteitsvolle woning op de private of sociale woningmarkt

  • geen enkel gezinslid heeft een eigen wagen nodig om voldoende mobiel te zijn

2023 Q4 VLA Poster RB niet-werkenden staand.jpg
Referentiebudgetten in jouw OCMW?
327_ResearchThomasMore.jpg

Referentiebudgetten in jouw OCMW?

Referentiebudgetten bieden een objectieve maatstaf om leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid en om op basis hiervan gepaste maatregelen te nemen om armoede te bestrijden.

 

Door alle inkomsten van gezinnen te vergelijken met hun noodzakelijke uitgaven, kan jouw OCMW haar dienstverlening afstemmen op de daadwerkelijke behoeften van cliënten en de financiële hulpverlening gelijkwaardiger en sociaal rechtvaardiger organiseren.

Maatwerk me REMI
326_ResearchThomasMore.jpg

Werken op maat met REMI

De illustratieve referentiebudgetten zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen die vaak sterk afwijken van de leefsituaties van OCMW-cliënten.

 

In de praktijk zijn deze vaak niet gezond, wonen ze niet altijd in een kwalitatieve woning en beschikt niet iedere cliënt over voldoende openbaar vervoer in zijn omgeving.

 

Door gebruik te maken van de webapplicatie REMI kan je referentiebudgetten berekenen op maat vanoor ieder gezin. Gezinssamenstelling maar ook inkomsten en uitgaven worden met de tool gepersonaliseerd op maat van de cliënt. Zo kan jouw OCMW iedere cliëntsituatie beoordelen in functie van de menselijke waardigheid.

Aan de slag

Heeft jouw OCMW toegang tot REMI? Fijn, hiermee zet je een belangrijke stap om de behoeftigheid van je cliënten op een uniforme en gelijkwaardige manier te beoordelen. 

bottom of page